PARTS D'UN PANY

Hola a tots, molts de nosaltres no sabem ben bé com definir les parts d’un pany . Avui volem donar informació al respecte, gairebé ningú que no sigui manyà coneix del cert les correctes denominacions de les parts que componen el nostre sistema de SEGURETAT, i el seu funcionament, el perquè quan girem la clau es tanca la porta ni quina és la seguretat depenent de les característiques. Potser que només tinguis curiositat, el cert és que ens és molt útil als professionals un bon diagnòstic a l’hora de solucionar una avaria, i evitar confusions a l’hora del primer contacte amb el pany.

1 Tipus de panys

1.1 Bàsicament hi ha dos tipus de pany l’embotit és el més comú, està ficat a dins de la porta i només el veiem si la porta està oberta, podem per fer anar la clau per l’interior i per l’exterior.

1.2 El segon tipus de pany és el de sobreposar, està completament a la vista i està col·locat a sobre de la porta per la part interior , el ports veure des de dins de casa i el tancador acostuma a estar a la tapeta lateral del marc de la porta.

2 Components d’un pany

Farem un exemple de pany senzill per poder determinar les principals parts i les seves denominacions. (Tot i que no tots els panys tenen les mateixes parts, o els mateixos tipus de components).

2.1 Frontal o Frontis: És la part metàl·lica que hi ha al lateral de la porta i només es pot veure amb la porta oberta. Aquí tenim l’accés al cargol que subjecta el bombí i als cargols que fixen el pany a la porta. La seva funció és subjectar el pany a la porta a més de servir d’embellidor, a més hi ha el cargol que subjecta el bombí. Aquest component només el trobem amb panys embotits.

2.2 Cop, resbaló, picaport: És la part que tanca la porta de cop, que actua sense necessitat de acció manual, i s’amaga dins del pany quan accionem la maneta o obrim el pany amb la clau. És la peça que es recull i ens permet entrar, té una forma molt especial, en forma de cunya. Manté la porta tancada quan no hem tancat amb clau. Molta gent deixa tancada la porta només amb el cop i això fa que sigui molt senzill obrir la porta, hi ha molts mètodes amb poc esforç i sense soroll.

2.3 Bolons, paletó o paletons, pastilla, petaca: Aquesta és la part del pany que es mou quan diem que “hem tancat la porta amb clau”, només podem actuar sobre aquesta peça amb la clau i és l’element que ens ofereix la seguretat del pany, A l’accionar-los surten i s’introdueixen a la part del marc de la porta, cada joc de bolons el denominem “punt” així doncs un pany que tanca a dalt , a baix i al mig és un pany de “tres punts”, no confondre amb els bolons, un pany d’un punt pot tenir quatre bolons.

2.4 Bombí, cilindre, “bombillo”: És una de les peces més importants del pany, és la codificació d’entrada, és qui guarda el secret de la nostra seguretat, és la part on a l’introduir la clau podem accionar tots els mecanismes del pany, hi ha diferents tipus, el més comú és el de perfil europeu tot i que hi ha de perfil suís, ovalat, rodó... acostuma a sortir per ambdós cantons del pany. És l’element en que més actuen els amics de l’aliè, així que haurem de tenir molta cura a l’escollir aquesta part, es pot canviar fàcilment i no cal canviar el pany per aconseguir més seguretat. Hi ha una infinitat de models. És el cor del pany. Una de les parts dels bombins son els pitons, quants més pitons més “forats o marques” en te la clau, i més segura i difícil de forçar és.

2.5 Pom o maneta: Aquesta part és la més senzilla d’identificar, des de casa és la part que accionem per obrir la porta.

2.6 Tancador: Aquesta part és la que està col·locada al marc de la porta i és on es fica tant el cop com els bolons, acostuma a ésser una part metàl·lica per poder exercir més força en cas de forçament.

2.7 Bocaclau o embellidor: És el forat on fiquem la clau i/o el bombí, no té una funció específica, es fa servir bàsicament per decorar o estètica.

2.8 Escut: Està situat a la part exterior del pany, protegeix el bombi i el pany, reforça la seguretat davant d’un intent d’obertura de la porta, aquest element evita l’extracció del cilindre o fer servir el trepant (mètode molt utilitzat pels lladres) No acostumem a donar importància a aquest element i és BÀSIC, no és un embellidor.

2.9 Claus: Van juntament amb el cilindre, hi ha de molts tipus, qualitats i facilitat de efectuar copies. Podeu trobar més informació sobre els tipus de claus en el següent article.

Preguntes freqüents FAQS

Si acabo de llogar/comprar un pis, cal que canviï el pany?

No sempre, a vegades només canviant el bombí és suficient. El que si és convenient és canviar la clau, no sabem qui en pot tenir una còpia.

Compartir Post: